Wspólnie poszerzymy perspektywy!

Zapraszamy do udziału w V edycji konferencji „Perspektywy rozwoju laboratoriów badawczych. Technologie. Jakość. Zarządzanie”.
Po raz kolejny zainspirujemy branżę i poszerzymy perspektywy!

Podczas spotkania poruszymy aktualne tematy i wspólnie podejmiemy się próby wskazania kierunków rozwoju laboratoriów, a także wyzwań jemu towarzyszących. Spotkanie będzie okazją do wysłuchania inspirujących prelekcji przygotowanych przez uznanych praktyków i pogłębienia swojej wiedzy. Czas na dyskusję pozwoli na wymianę doświadczeń.

Podczas spotkania omówimy m.in. następujące tematy:

 • Proces weryfikacji/ walidacji metod jako element zapewnienia ważności uzyskiwanych wyników
 • Kompetentny personel laboratorium
 • Spójność pomiarowa w nowoczesnym laboratorium oraz sposoby jej zapewnienia
 • Audit wewnętrzny w obszarze działalności technicznej jako element doskonalenia laboratorium badawczego
 • Systemy jakości w jednostkach biobankujących do celów naukowych i badawczo-rozwojowych
 • Akredytacja materiałów odniesienia w kontekście normy ISO 17034
 • Wymagania techniczne dotyczące produkcji materiałów odniesienia w normie PN-EN ISO 17034:2017-03
 • Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym laboratoriów
 • Pomiar materii organicznej gleby metodami bliskiej podczerwieni (NIR)

Co zyskujesz?

W ramach uczestnictwa w konferencji gwarantujemy:

 • dostęp do wystawy sprzętu laboratoryjnego;
 • materiały konferencyjne;
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo;
 • nocleg w dniach 28-29 kwietnia w pokojach 2-osobowych (istnieje możliwość skorzystania z noclegu w pokoju 1-osobowym za dodatkową opłatą);
 • wyżywienie;
 • zaproszenie na uroczystą kolację w dn. 28 kwietnia;
 • nowości wydawnicze przygotowane przez redakcję: „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski” nr 1/2022, „Poradnik Analityka 2022”, książkę „Bezpieczeństwo wody. Problemy i wyzwania”.

Książka „Bezpieczeństwo wody. Problemy i wyzwania” pod red. prof. Rajmunda Michalskiego jest zbiorem artykułów z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa wody, publikowanych na łamach „Laboratorium – Przeglądu Ogólnopolskiego” w ostatnich latach, zaktualizowanych oraz nowych, niepublikowanych prac z tej tematyki. Publikacje, które ukazały się wcześniej, zostały zweryfikowane i uaktualnione.
Publikacja jest podzielona na trzy części:

 • Kryteria oceny i monitorowanie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • Bezpieczeństwo wody w praktyce
 • Analityka wód i ścieków

Tematyka książki:

 • metody oceny i analizy ryzyka w systemach zaopatrzenia w wodę
 • wdrażanie i doskonalenia systemów zarządzania w laboratorium
 • metody dezynfekcji stosowane w uzdatnianiu wody pitnej
 • identyfikacja i ocena zagrożeń
 • zarządzanie ryzykiem w laboratoriach wodociągowych
 • biodetekcja jako narzędzie identyfikacji zanieczyszczenia chemicznego wód
 • zanieczyszczenia środowiska wodnego lekami
 • nowe wydanie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Tu się spotkamy

Tegoroczne spotkanie odbędzie się w samym sercu malowniczego Beskidu Śląskiego – w Hotelu Jaskółka w Ustroniu.

ul. Zdrojowa 10, 43-450 Ustroń

 

Jeśli preferujesz inną formę zapisu na konferencję:

Pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij go i odeślij na adres: m.ullmann@elamed.pl

 

Zobacz relacje z poprzednich edycji

 

 

UWAGA

Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy do 12 kwietnia.

Prelegenci

Card image cap
Andrzej Hantz

Dyrektor Zakładu Mechaniki i Akustyki Głównego Urzędu Miar

Absolwent fizyki, jest również absolwentem kilku kierunków studiów podyplomowych, m.in. w zakresie bezpieczeństwa pracy, studiów menadżerskich oraz aparatury pomiarowej w systemach zarządzania realizowanych na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Ukończył wiele szkoleń krajowych i zagranicznych z obszaru metrologii, oceny zgodności i systemów zarządzania. Od roku 2017 związany z Głównym Urzędem Miar, gdzie w latach 2017 - 2019 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego, następnie do roku 2021 kierował Samodzielnym Laboratorium Masy, a obecnie pełni funkcję dyrektora Zakładu Mechaniki i Akustyki. W poprzednich latach był związany ze szkolnictwem wyższym, przemysłem oraz laboratoriami badawczymi i wzorcującymi. Jest autorem lub współautorem wielu artykułów i publikacji z obszaru metrologii i systemów zarządzania, publikowanych w czasopismach i prezentowanych na konferencjach w kraju i za granicą. Specjalizuje się w zakresie metrologii pomiarów masy, organizacji nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym oraz systemów zarządzania. Jest certyfikowanym (IRCA) audytorem wiodącym w zakresie wymagań normy ISO 9001. Od wielu lat aktywnie działa społecznie w organizacjach branżowych. Jest głównym inicjatorem powołanej w 2012 r. Komisji ds. Metrologii Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, której przewodniczy drugą kadencję. Uczestniczył w pracach Grupy Roboczej ds. Reformy Polskiego Systemu Metrologicznego działającej przy Ministrze Rozwoju (wcześniej Ministrze Gospodarki), Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (KT 257 – Metrologia) oraz Zespołów Konsultacyjnych przy Prezesie GUM.

Card image cap
Katarzyna Kluska

Dyrektor ds. Systemów Zarządzania i Zarządzania Ryzykiem, Koordynator ds. Bezpieczeństwa Informacji, Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.

Z wykształcenia magister Ochrony Środowiska, specjalność Inżynieria Środowiska, absolwentka Wydziału matematyczno - fizyczno - chemicznego Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyła również studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA ) Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Od września 1998 zatrudniona w Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym Sp. z o.o. , posiadającego wdrożone i utrzymywane systemy zarządzania w zakresie norm: PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02; PN-EN ISO/IEC 17020:2012; PN-EN ISO 9001:2015-10; PN-EN ISO/IEC 17043:2011; PN-EN ISO 17034:2017-03. Obecnie pełni funkcje Dyrektora ds. Systemów Zarządzania i Zarządzania Ryzykiem. Jest także Koordynatorem ds. Bezpieczeństwa Informacji. W latach 2000 -2018 Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania, Kierownik ds. jakości. W okresie 2007-2008 powołana dodatkowo na zastępcę Kierownika Jednostki Inspekcyjnej. Wieloletni praktyk w zakresie wdrażania systemów zarządzania. Odpowiedzialna także m.in. za nadzorowanie przestrzegania w firmie przepisów i norm funkcjonujących systemów zarządzania oraz zgodności dokumentacji; nadzór nad identyfikacją, analizą i opisem realizowanych procesów; zapewnieniem funkcjonowania Polityki Bezpieczeństwa Informacji; koordynowanie oraz monitorowanie przebiegu zarządzania ryzykiem oraz ocenę skuteczności i efektywności funkcjonujących systemów zarządzania w oparciu o wyniki auditów wewnętrznych. Odbyła szereg szkoleń nabywając uprawnienia do przeprowadzania auditów wewnętrznych wg norm PN-EN ISO/IEC 17025, PN-EN ISO/IEC 17020; PN-EN ISO 9001. Aktualnie bierze udział w realizacji projektu B+R - Opracowania metod wytwarzania innowacyjnych certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM).

Card image cap
Roman Komor

Sales Manager – Laboratoria, FOSS

Abslwent Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunkach menedżerskich. Jako specjalista sprzedaży i menedżer spełnia się od 2015 roku. Doświadczony we współpracy z laboratoriami akredytowanymi, zakładowymi oraz badawczo-rozwojowymi. W polskim oddziale firmy FOSS, dostarczającej aparatury do analiz żywności, analiz środowiskowych oraz jakościowych, odpowiedzialny jest za współpracę z klientami z segmentu laboratoryjnego. Wspiera także dział techniczny i aplikacyjny podczas szkoleń i wdrożeń u klientów.

Card image cap
Agnieszka Matera-Witkiewicz

Kierownik Pracowni Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej oraz kierownik Biobanku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Doktor nauk farmaceutycznych (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), mgr inżynier biotechnologii (Politechnika Łódzka) , Menedżer Projektów Badawczo-Rozwojowych (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Zarzadzanie Badaniami Klinicznymi (Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum). Kierownik Pracowni Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej oraz kierownik Biobanku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, pierwszego w Polsce Biobanku z certyfikatem jakości ISO 9001:2015 w zakresie biobankowania do celów naukowych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych, za którą w roku 2019 otrzymała nagrodę specjalną w konkursie LUMEN “Leaders in University Management LUMEN” przyznawaną m.in. przez Kapitułę Fundacji Kolegium Rektorów Polskich oraz PCG Academia. Biobank Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu jest także pierwszym pośród 800 biobanków zrzeszonych w europejskiej infrastrukturze Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC, który otrzymał pozytywną ocenę zewnętrzną w zakresie spełnienia wymagań jakościowych stawianych biobankom na zgodność z ISO 20387-2018 Biotechnology-Biobankig-General Requirements for Biobanking. Jest Koordynatorem ds. Jakości w BBMRI.pl, krajowej infrastrukturze biobanków-Polskiej Sieci Biobanków, należącej do BBMRI-ERIC. Koordynuje prace zespołu oraz grupy eksperckiej ds. Jakości BBMRI.pl, odpowiada za wdrożenie jednolitych standardów zarządzania jakością w Polskiej Sieci Biobanków. Jest audytorem wiodącym ISO 9001, Audytorem BBMRI-ERIC, ekspertem w grupach roboczych Quality Management BBMRI-ERIC, członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w KT ds Biotechnologii oraz Ekspertem Technicznym w ISO w TC Biotechnology grupie roboczej Biobanks and Bioresources. Jest współautorką i kreatorką koncepcji pierwszych krajowych wytycznych dla biobanków “Standardy Jakości dla Biobanków Polskich”. Jest autorką około 50 publikacji naukowych i monografii.

Card image cap
Rajmund Michalski

Redaktor naczelny ''Laboratorium - Przeglądu Ogólnopolskiego'', pracownik naukowy Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu.

Członek Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, dwóch Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, EASAC ESP oraz Komitetu Naukowego ds. Współpracy z Naukową Radą Doradczą Akademii Europejskich. Autor kilkudziesięciu książek i monografii oraz kilkuset artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i międzynarodowych. Od 2005 r. organizator międzynarodowych konferencji nt. teorii i praktyki chromatografii jonowej. Zainteresowania naukowe i tematyka prac badawczych to zastosowanie technik chromatograficznych (szczególnie chromatografii jonowej) a analizie próbek środowiskowych, oznaczanie nieorganicznych ubocznych produktów dezynfekcji wód, analityka specjacyjna wybranych metali i metaloidów, a także systemy jakości, szczególnie dotyczące sterowania jakością badań, walidacji metodyk analitycznych i obliczania niepewności pomiarów.

Card image cap
Katarzyna Szymańska

Ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach.

Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz auditowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w Polskim Centrum Akredytacji. Szkoleniowiec z zakresu norm ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17043, ISO 17034 oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała i rozwijała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec i konsultant oraz koordynator badań biegłości w akredytowanym laboratorium.

Card image cap
Katarzyna Więcek

Kierownik Ośrodka Badań Biegłości CLPB LABTEST, Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.

Od 2017 r. Kierownik Techniczny Ośrodka Badań Biegłości CLP-B LABTEST. Ośrodek Badań Biegłości realizuje pięć programów badań biegłości w zakresie: paliw stałych, odpadów, środowiska i pobierania próbek węgla kamiennego, wód, ścieków, wody do spożycia, próbek gazowych. Potwierdzeniem kompetencji organizatora jest otrzymany w 2010 roku certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji – PT 003. Ośrodek Badań Biegłości jest pierwszym w Polsce akredytowanym producentem materiałów odniesienia. Planowanie, produkcja oraz dystrybucja certyfikowanych materiałów odniesienia odbywa się zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034:2017-03. Potwierdzeniem kompetencji organizatora jest otrzymany w 2018 roku certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji – RM 001. Absolwentka Wydziału Chemii na Uniwersytecie Śląskim i studium podyplomowego w zakresie Metrologii Chemicznej na Uniwersytecie Warszawskim. W okresie 2004-2007 jako laborant analiz instrumentalnych realizowała badania w zakresie węgla kamiennego, koksu, gazów, produktów węglopochodnych. W latach 2008-2011 zatrudniona w firmie LABOR-KOKS Sp. z o.o. na stanowisku Kierownika ds. Jakości, gdzie brała udział w budowaniu, wdrażaniu i nadzorowaniu systemu zarządzania w odniesieniu do normy PN-EN ISO IEC 17025:2005. Od 2011 do 2017 r. Z-ca Kierownika ds. Jakości w Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym Sp. z o.o. posiadającego wdrożone systemy zarządzania w zakresie norm PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02; PN-EN ISO 9001:2015-10; PN-EN ISO/IEC 17020:2012; PN-EN ISO/IEC 17043:2011; PN-EN ISO 17034:2017-03. Od roku 2017 Kierownik techniczny Ośrodka Badań Biegłości CLPB LABTEST. Aktualnie bierze udział w realizacji dwóch projektów B+R dotyczących opracowania metod wytwarzania innowacyjnych certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM) – nowa jakość w analityce paliw stałych oraz prac badawczo-rozwojowych na rzecz opracowania innowacyjnej metody charakteryzowania paliw stałych.

Card image cap
Andrzej Wilczek

Koordynator Laboratorium Gazów Specjalnych FFSG, Air Liquide Sp. z o.o.

Dr inż. Andrzej Wilczek urodził się w roku 1982 w Knurowie. W latach 2007-2013 był związany z Wydziałem Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie w 2012 roku uzyskał tytuł doktora nauk chemicznych broniąc rozprawy doktorskiej dotyczącej chromatografii cieczowej płynów ustrojowych. Od 2014 roku pracuje w Air Liquide Polska. Obecnie piastuje stanowisko Koordynatora Laboratorium Gazów Specjalnych. Dr Andrzej Wilczek posiada praktyczne doświadczenie w analityce próbek gazowych z użyciem zaawansowanych technik analizy instrumentalnej. Jest odpowiedzialny jest za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania laboratorium zgodnego z normą ISO 17025. Wniósł również duży wkład w proces akredytacji Napełnialni Floxfill SG jako Producenta Certyfikowanych Materiałów Odniesienia zgodnie z normą ISO 17034. Laboratorium pod jego kierownictwem bierze udział w międzynarodowych porównaniach międzylaboratoryjnych i stale poszerza zakres prowadzonych analiz, mając na celu sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu rynkowemu na gazowe mieszaniny specjalne. Do zainteresowań naukowych dr Andrzeja Wilczka należą analiza śladowa, monitoring zanieczyszczeń środowiska oraz rozwój technik instrumentalnej analizy chemicznej.

Card image cap
Agnieszka Wiśniewska

Ekspert z zakresu systemu zarządzania i działalności technicznej laboratoriów.

Doktor nauk chemicznych, absolwentka Politechniki Poznańskiej. Wieloletni pracownik laboratoriów badających próbki środowiskowe, początkowo na stanowisku laboranta, specjalisty analityka, później kierownika ds. jakości oraz kierownika laboratorium. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu zarządzania laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium środowiskowym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu. Ponadto od wielu lat jest wykładowcą na uczelniach wyższych przedmiotów związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, chemią, a także zagadnień związanych z walidacją / weryfikacją metod badawczych oraz kontrolą jakości badań prowadzonych w laboratorium środowiskowym. Od wielu lat prowadzi szkolenia zarówno z zakresu systemu zarządzania, jak i z zakresu działalności technicznej laboratorium badawczego. Jest również zapraszana jako prelegent na konferencje, sympozja oraz seminaria naukowe w branży laboratoryjnej.

Program

 • Otwarcie konferencji i omówienie spraw organizacyjnych 10:00 – 10:15
  Paulina Prencel, Rajmund Michalski

  Otwarcie konferencji i omówienie spraw organizacyjnych

 • Audit wewnętrzny w obszarze działalności technicznej jako element doskonalenia laboratorium badawczego 10:15 – 11:15
  Agnieszka Wiśniewska

  Audit wewnętrzny w obszarze działalności technicznej jako element doskonalenia laboratorium badawczego

 • Pomiar materii organicznej gleby metodami bliskiej podczerwieni (NIR) 11:15 – 11:30
  Roman Komor

  Pomiar materii organicznej gleby metodami bliskiej podczerwieni (NIR)

 • 11:30 – 11:45
  Dyskusja

 • 11:45 – 12:15
  Przerwa na kawę

 • Systemy jakości w jednostkach biobankujących do celów naukowych i badawczo-rozwojowych 12:15 – 13:00
  Agnieszka Matera-Witkiewicz

  Systemy jakości w jednostkach biobankujących do celów naukowych i badawczo-rozwojowych

 • Spójność pomiarowa w nowoczesnym laboratorium oraz sposoby jej zapewnienia 13:00 – 13:45
  Andrzej Wilczek

  Spójność pomiarowa w nowoczesnym laboratorium oraz sposoby jej zapewnienia

 • 13:45 – 14:00
  Dyskusja

 • 14:00 – 15:00
  Obiad

 • Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym laboratoriów 15:00 – 15:45
  Andrzej Hantz

  Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym laboratoriów

 • Proces weryfikacji/ walidacji metod jako element zapewnienia ważności uzyskiwanych wyników 15:45 – 16:30
  Agnieszka Wiśniewska

  Proces weryfikacji/ walidacji metod jako element zapewnienia ważności uzyskiwanych wyników

 • 16:30 – 16:45
  Dyskusja

 • 19:30
  Uroczysta kolacja

 • Akredytacja materiałów odniesienia w kontekście nowej normy ISO 17034 9:30 – 10:15
  Katarzyna Kluska

  Akredytacja materiałów odniesienia w kontekście nowej normy ISO 17034

 • Wymagania techniczne dotyczące produkcji materiałów odniesienia w normie PN-EN ISO 17034:2017-03 10:15 – 11:00
  Katarzyna Więcek

  Wymagania techniczne dotyczące produkcji materiałów odniesienia w normie PN-EN ISO 17034:2017-03

 • 11:00 – 11:15
  Dyskusja

 • 11:15 – 11:45
  Przerwa na kawę

 • Funkcje, kompetencje i monitorowanie kompetencji personelu laboratorium 11:45 – 12:30
  Katarzyna Szymańska

  Funkcje, kompetencje i monitorowanie kompetencji personelu laboratorium

 • Nowe wyzwania dla laboratoriów w zakresie analityki próbek środowiskowych 12:30 – 12:45
  Rajmund Michalski

  Nowe wyzwania dla laboratoriów w zakresie analityki próbek środowiskowych

 • 12:45 – 13:00
  Dyskusja

 • 13:00 – 14:00
  Obiad

 • 14:00
  Zakończenie konferencji

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oznacza, że zgadzacie się Państwo na umieszczenie ich w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w Polityce prywatności.